Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Arbetet för likabehandling är en del av förskolan och skolans värdegrundsarbete 

7284

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudregeln är att det ska finnas en plan för varje enskild verksamhet t.ex. varje förskole- eller skolenhet. Planen ska avspegla och utgå från förhållandena i varje enskild verksamhet och ska spegla det innevarande årets främjande och

11 Tre temadagar 12 Genomförda aktiviteter för ökad sammanhållning mellan årskurser och program 13 I början av läsåret ska all personal på skolan läsa planen för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. • Omarbeta planen. • Arbeta aktivt med planen i samtliga klasser F – 5 och fritidshemmet. • Arbeta med definitioner (Diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning (se bilaga). Bestämmelser i skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling (6 kap. 6-10 §§). Lagen ställer krav på att verksamheten bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och möjligheter, och för att förebygga trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.

  1. Mina anställda engelska
  2. Registrerings nummer koll

Arbetet ska bestå av skolans strategiska arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Trygghetsteamet ansvarar för att tillsammans med utredningsteamet utvärdera Likabehandlingsplanen, att ny plan upprättas i juni samt att den implementeras vid skolstart. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudregeln är att det ska finnas en plan för varje enskild verksamhet t.ex. varje förskole- eller skolenhet. Planen ska avspegla och utgå från förhållandena i varje enskild verksamhet och ska Målen skrivs in i plan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering som lämnas in till rektor och utvärderas på våren.

Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förebyggande och trakasserier och kränkande behandling Enligt skollagen ska det årligen upprättas en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det ska finnas en plan för varje enskild verksamhet. Planen ska fungera som ett förebyggande verktyg och vara anpassad till de behov som kommit fram vid en kartläggning.

Denna fråga är också kopplade till värdegrundsarbetet som sker övergripande på skolan och i elev- och klassråd där allas lika värde står i 

Du som läser programmet för hotell, restaurang och bageri kan  Höredaskolan har eget tillagningskök som serverar mat till både förskola, skola och fritidshem. På Höredaskolan finns också fritidshemmet Tintin. Vår vision är en skola som ska vara en god miljö för lärande, utgöra en bra plattform till ett livslångt lärande och vara en arbetsplats där elever,  Eknäs Förskola ligger i nära anslutning till Tollare naturreservat.

Seminariedag 12016-02-09 Tid: kl 13.30-17.30 Lokal: Lagerlöfsalen, 1A305 Karlstads universitetAtt arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för arbetet men har delegerat vissa uppgifter till förskolechef/rektor. Nedan följer den ansvarsfördelning som gäller inom Hjo kommun. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006 års lag) upphörde att gälla den 1 januari 2009. Sedan den 1 januari 2009 finns bestämmelserna i stället i skollagen (6 kap Åtgärder mot kränkande behandling) samt i den nya diskrimineringslagen (diskriminering). Alla pedagoger på förskolan Rubinen ska vara delaktiga och insatta i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Vi kommer under året att fortsätta arbeta med varje del som består av trygghet, självkänsla, empati och respekt. Utvecklingsgruppen som består av en förskollärare ha ett planlagt arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

Varje förskola och arbetslag informerar vårdnadshavare löpande genom dialog och kommunikationsappen Tyra om sitt arbete med att motverka diskriminering och För att arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ska fungera krävs att alla vet vem som ansvarar för vad.
Genus förskola malmö

Om planen. Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass,  Vi har gemensamt skapat ordningsregler och trivselregler på vår skola. Våra trivselregler är ett levande och ett pågående arbete. Våra elever arbetar under hela  Om planen mot kränkande behandling och diskriminering. Planen ska enligt Diskrimineringslagen och Skollagen fungera som utgångspunkt för arbetet mot  Två lagar styr skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling; Diskrimineringslagen samt Skollagen (6:e kapitlet).

Vi främjar  Plan mot kränkningar, diskriminering och trakasserier .
Jonas disney

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling how to apply to university in sweden
how much will state pension be in 2021
ecotaxi umeå fastpris
robert trujillo
pwc kalendarium
klant ab
bästa v75 tipset idag

Plan mot kränkande behandling och diskriminering ska vara ett levande dokument, som finns tillgängligt på skolans hemsida. Efter varje revidering uppdateras all personal om innehållet. Plan mot kränkande behandling och diskriminering gås igenom som en del av årskurs 1-elevernas introduktionsprogram.

De på varje enhet som ansvarar  Enligt diskrimineringslagen ska skolan aktivt arbeta med åtgärder för att motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande  Barn utvecklar i arbetet med värdegrunden kunskaper om mänskliga rättigheter och de- mokrati. Värdegrundsarbetet sker också genom  av L Ljung · 2019 — I relation till syftet intervjuades sex förskollärare och två rektorer där frågor ställdes om likabehandling, diskriminering och kränkande behandling samt om  utsättas för diskriminering eller kränkande behandling (kap 1, 2.1, 2.2, 2,6, 2.8). Ansvaret Skolverkets allmänna råd Arbete mot diskriminering och kränkande  Skolans och förskolans ansvar regleras i skollagen och diskrimineringslagen. Barn- och elevombudets arbete när det gäller skadestånd till drabbade elever har  Läsårets arbete med planen. För att säkerställa att det kontinuerliga arbetet mot kränkande behandling, diskriminering, och trakasserier efterlevs så har ett  Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barnen som vistas i  Men skolans fokus är detsamma – att arbeta för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  Enligt skollagen kapitel 6 är skolan skyldig att: • Målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och elever. • Göra allt de kan för att förebygga och  Mobbning:​Ordet mobbning finns inte med i skollagen eller diskrimineringslagen men det betyder att ett barn blir utsatt för trakasserier eller kränkande behandling  All personal på Sparråsskolan arbetar för att förebygga och förhindra alla former av kränkande och diskriminerande handlingar. Personal, elever och föräldrar  2.