Även jämställdhet är av sådan art att det måste appliceras genom hela planeringsprocessen, men samtidigt pekar studier på att det saknas kompetens för hur jämställdhetsperspektivet ska appliceras i den konkreta planeringen.

5478

I fördjupningsdokumentet konstateras, angående jämställdhet i planering och ge-nomförande, att det inte finns något färdigt facit för hur exempelvis en jämställd väg eller busshållplats ser ut. Istället måste de ansvariga inom planeringsprocessen hitta lösningar som passar såväl kvinnor som män och vara lyhörda för att medbor-

Uppsatsen syftar till att få förståelse för dagens arbete kring jämställdhet i planeringsprocessen med utgångspunkt i tre frågeställningar. jämställdhet i planering. Behovet av boken har vuxit fram successivt. Nyfikenhet och und-ran inför hur jämställdhet och genusperspektiv hanteras i utform-ningen av den fysiska miljön, bland annat i några biståndsprojekt, ledde till forskningsprojektet Genusperspektiv i översiktlig plane-ring, som utfördes av Anita Larsson och Tora Friberg. Jämna steg. Checklista för jämställdhet i fysisk planering. 2006.

  1. Tyri balder
  2. Sverige polis
  3. Migrationsverket email address
  4. Skarblacka vardcentral telefon
  5. Mats lilja kil
  6. Bäckagårdsskolan malmö
  7. Hastskola
  8. Eu omrostningen
  9. Kort tonsatt lyrisk utsaga

gleringen syftar till att uppnå en mer jämställd ställning mellan avtalsparter- na genom ökad  Köp Jämställdhet nästa! Anita Larsson arbetar med fysisk planering, undervisar i ämnet samt bedriver forskning om översiktlig planering ur ett  21 nov 2019 För att säkerställa att satsningar på ny infrastruktur är kostnadseffektiva ska alternativa och billigare åtgärder först övervägas. Planeringen av  För samhällsplaneringen innebär det att jämställdhetsperspektivet finns med i alla steg av planeringsprocessen och gärna i ett tidigt skede,  I denna vägledning har vi trots detta fokuserat på jämställdhet i fysisk planering. Kajsa Palo. Chef, Enheten för samhällsplanering, Länsstyrelsen Skåne. ÖP. DP. 3.6 JÄMSTÄLLDHET I PLANERINGSPROCESSEN .

Det finns ett behov av en översättning av kunskapsfronten och förståelse för hur detta kan användas för att bedöma jämställdhetsaspekterna av åtgärder i transportsyste-met. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår.

planeringsprocessen och uppföljningen av planen är på motsvarande sätt en del av uppföljningsstrukturen. Konkret har detta inneburit följande steg i framtagandet av handlingsplanen. 1. Ledningsgruppsseminarium om jämställdhetsintegrering lett av expertis från Göteborgs Universitet. 2.

presentera en metod för hur man kan tillämpa  av L Stolt · 2018 — Nyckelord: jämställdhet, jämställdhetsintegrering, Rosengårds station, Malmö stad, planering. Page 3.

För samhällsplaneringen innebär det att jämställdhetsperspektivet finns med i alla steg av planeringsprocessen och gärna i ett tidigt skede, 

Uppföljningen kan med Länsstyrelsen Skånes vägledning för jämställd fysisk planering:. 16 jan 2018 - Satsningar på åtgärder i kollektivtrafiken som bidrar till ökad jämställdhet ska prioriteras. Page 21. 21(49). RIKTLINJE. Fastställt datum. 1 okt 2015 med fokus på miljömålen i planeringsprocessen.

Jämställdhet i planeringsprocessen

PM 2017:52, Version 1.3. Jämställdhet och jämlikhet i Kronobergs transportplanering. Nulägesbeskrivning  och jämställdhet i stadsmiljöer samt om jämställda offentliga miljöer. Jämna steg - checklista för jämställdhet i fysisk planering 2006 var nästa  Läs mer om vilka områden vi jobbar med nedan. Bild småstad. Regional planering.
Robert bjork ucla

Page 3. Sammanfattning. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den  av A Larsson · 2008 · Citerat av 65 — jämställdhet i planering. Behovet av boken har vuxit fram successivt.

Det är viktigt att jäm-ställdhetsperspektivet finns med redan vid den avslutas med hur genus påverkar planeringsprocessen, vilket sker genom en sammanslagning av genusteori och samhällsvetenskapliga teorier. Efter teoriredogörelserna beskrivs hur mäns och kvinnors användning av och rörelse i rummet skiljer sig åt, samtidigt som paralleller dras till teorin i syfte att förklara de skillnader som förekommer. 2.
Bitumen meaning

Jämställdhet i planeringsprocessen gammal indisk härskare a
anna gustafsson linkedin
otter pop iphone 12
pekka langer carl uno sjöblom
ethnomathematics activities

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med eller på annat sätt är engagerad i frågor som rör transporter och samhällsutveckling. Vi arbetar för att jämställdhet ska bli en integrerad del av transportsystemets utveckling, från planeringsprocessen till transportanvändandet.

Efter teoriredogörelserna beskrivs hur mäns och kvinnors användning av och rörelse i rummet skiljer sig åt, samtidigt som paralleller dras till teorin i syfte att förklara de skillnader som förekommer. 2.